© D. Inosov

Chair of Neutron Spectroscopy of Condensed Matter

learn more Chair of Neutron Spectroscopy of Condensed Matter

An overview of our research activity

D. Inosov © D. Inosov
Name

Secretary (Elke Wachsmuth)

Prof. Dmytro S. Inosov

Prof. Dr. rer. nat.

Name

Dmytro S. Inosov